FAQS

1. Τι είναι η μεσιτική εντολή;

Η μεσιτική εντολή είναι η έγγραφη σύμβαση/ συμφωνία, μεταξύ της Homea και των πελατών της, η υπογραφή των οποίων αποτελεί την αμοιβαία εξασφάλιση των συναλλασσόμενων.

 

Α.ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

Α.1. Αποκλειστική Εντολή

Αποτελεί τη συνηθέστερη διεθνώς εντολή ανάθεσης σύμφωνα με την οποία ορίζεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος της εντολής (από 6 - 12 μήνες). Κατά τη διάρκεια αυτή, η Homea αναλαμβάνει αποκλειστικά την προβολή και προώθηση του ακινήτου σας. Μετά τη λήξη της εντολής και εφόσον δεν έχει ακόμη πωληθεί ή ενοικιαστεί το ακίνητο σας, η Homea παύει κάθε εργασία προώθησης του ακινήτου εκτός κι αν η εντολή ανανεωθεί με νέα προθεσμία.

 

Α.2. Απλή Εντολή

Η εντολή αυτή δεν έχει χρονικό περιορισμό. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να υπογράψει όσες εντολές θέλει σε διάφορα κτηματομεσιτικά γραφεία. Η αμοιβή καταβάλλεται σε όποιο από τα κτηματομεσιτικά γραφεία ολοκληρώσει την πώληση ή ενοικίαση του ακινήτου.

 

Β.ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εντολή αυτή ενεργοποιεί την αναδοχή εξεύρεσης των καλύτερων δυνατών προτάσεων αγοράς ή ενοικίασης από την πλευρά της Homea, πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη.

2. Γιατί να υπογράψω ως αγοραστής, ενοικιαστής, ή πωλητής εντολή στη Homea;

Τέσσερις είναι οι λόγοι για να υπογράψετε μια εντολή υπόδειξης:

 

Ασφάλεια: Η Homea μπορεί να δείξει καθημερινά το ακίνητο σας σε δεκάδες άτομα αγνώστων προθέσεων. Η εντολή υπόδειξης αποτελεί ένα βασικό έγγραφο ασφαλείας για το «ποιόν βάζουμε σπίτι σας!»

 

Εξασφάλιση: Η εντολή εξασφαλίζει τον αγοραστή, ενοικιαστή πως ο άνθρωπος που έχετε απέναντι σας είναι νόμιμος κτηματομεσίτης και όχι κάποιος κακόβουλος μεσολαβητής.

 

Αποδεικτικό Μέσο: Οι εντολές υπόδειξης αποτελούν ένα ακλόνητο πειστήριο, τόσο για την ανακοινωθείσα τιμή, όσο και για τα στοιχεία των πραγματικών ιδιοκτητών, αλλά και των βασικών χαρακτηριστικών του ακινήτου που είδατε.

 

Κατοχύρωση: Επικυρώνει την συμφωνία για την αμοιβή της Homea και φανερώνει την ειλικρινή πρόθεση του υπογράφοντος, να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Homea, για να αγοράσει (ή ενοικιάσει) το συγκεκριμένο ακίνητο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του και εν συνεχεία να καταβάλει την ορισμένη αμοιβή στη Homea για τη διαμεσολάβησή της.

 

3. Πληρώνω για την υπόδειξη των ακινήτων;

Όχι, για την υπόδειξη των ακινήτων δεν υπάρχει κανένα κόστος.

4. Πότε πληρώνω;

Η Homea πληρώνεται αμέσως μετά την υπογραφή την κύριας σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων αγοραστή - μισθωτή και πωλητή - εκμισθωτή.

5. Πόσο πληρώνω;(Ερώτηση Τιμολογιακής πολιτικής)

Με κριτήριο τις διαφανείς και ξεκάθαρες διαδικασίες κατά την αγορά, πώληση, εκμίσθωση ή μίσθωση του ακινήτου σας, παρακαλώ δείτε παρακάτω την τιμολογιακή πολιτική της Homea:

 

  • Εκμισθώσεις και Μισθώσεις Ακινήτων: 50% επί του Μισθώματος + ΦΠΑ 24%
  • Αγορές & Πωλήσεις Ακινήτων: 2% επί της τιμής αγοραπωλησίας με minimum χρέωση τα 1.000€ + ΦΠΑ 24%.
6. Aσφάλεια ιδιοκτησίας: τι συστήνεται;

Η ασφάλεια ακινήτου δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο στην Ελλάδα, παρόλα αυτά είναι χρήσιμο και ουσιαστικό για έναν ιδιοκτήτη να ασφαλίζει το ακίνητό του ενάντια των εξής κινδύνων: πυρκαγιά, σεισμός, ζημία από πλημμύρες, κλοπή, κτλ Το ύψος των ασφαλίστρων εξαρτάται από το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων, τον τύπο της ιδιοκτησίας, την θέση της, το εμβαδόν, το αν η ασφάλεια θα καλύπτει και τον εξοπλισμό/περιεχόμενο, την παλαιότητα και την κατάστασή της, και εάν πρόκειται για επαγγελματική στέγη, το κόστος εξαρτάται και από το είδος της δραστηριότητας.

7. Τι είναι τα Βάρη Ακινήτου;

Είναι η υποθήκη, η προσημείωση, η κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική, η δουλεία επί ακινήτων, τα οποία σημειώνονται στα σχετικά βιβλία του Υποθηκοφυλακείου της έδρας του ακινήτου.

8. Τι προβλέπει η Πλήρης Κυριότητα και τι η Επικαρπία;

Ο έχων την πλήρη κυριότητα ενός ακινήτου μπορεί να το διαθέτει με όποιο τρόπο επιθυμεί, εφόσον αυτό δεν προσκρούει στο νόμο. Η Επικαρπία είναι εμπράγματο δικαίωμα που συνίσταται στην πλήρη χρήση και κάρπωση του ακινήτου χωρίς να παραβλάπτεται η ουσία του. Σε περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής, η επικαρπία του εκάστοτε ακινήτου μπορεί να παρακρατηθεί από τον δωρητή και να περιέλθει στον δωρεόληπτη αυτόματα μετά τον θάνατο του δωρητή, ή προγενέστερα με συμβολαιογραφική πράξη.

9. Tι περιλαμβάνεται στην υπηρεσία διαχείρισης ακινήτου;

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε τις συνηθέστερες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην διαδικασία διαχείρισης από τη Homea:

 

  • Υπηρεσία καθαρισμού ακινήτου εξωτερικά και εσωτερικά.
  • Φροντίδα σπιτιού και μικροεπισκευές.
  • Φροντίδα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου.
  • Ενημέρωση για οποιαδήποτε φθορά του ακινήτου.
  • Πληρωμή λογαριασμών.
  • Έλεγχος και αναλυτική αναφορά στον ιδιοκτήτη μετά από άσχημα καιρικά φαινόμενα.
10. Ποια τα έγγραφα για μία αγοραπωλησία ακινήτου;

Παρακάτω καταγράφουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την σύναψη συμβολαίου:

 

1. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας πωλητών και αγοραστών (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ., επάγγελμα).

 

2. Αντίγραφο του συμβολαίου & της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης της προσαρτημένης στη σύσταση κάτοψης της ιδιοκτησίας.

 

3. Βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου από το μηχανικό, καθώς και τη δήλωση αυθαιρέτου και το κατατεθειμένο σχέδιο στη δήλωση τακτοποίησης σε περίπτωση αυθαιρεσίας.

 

4. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή εν συντομία Π.Ε.Α. από μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή.

 

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π. από τον οικείο δήμο. Για την έκδοση του, θα επισκεφθείτε το δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο, έχοντας μαζί το τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ και την απόδειξη εξόφλησης. Εάν υπάρχουν αυθαίρετοι χώροι πρέπει να προσκομίσετε και τη δήλωση αυθαιρέτου.

 

6. Πιστοποιητικό Ε.Ν.Φ.Ι.Α. από το λογιστή σας. Αρκετές φορές λόγω απαιτούμενων αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο Ε9, σκόπιμο είναι να συμβουλευτείτε πρώτα το συμβολαιογράφο.

 

7. Απόσπασμα κτηματολογίου & κτηματολογικά φύλλα από το κτηματολογικό γραφείο στο οποίο υπάγεται το ακίνητο.

 

8. Φορολογική Ενημερότητα του πωλητή. 9. Ασφαλιστική Ενημερότητα του πωλητή, σε περίπτωση που είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

 

Εάν έχετε κάποια ερώτηση που δεν καλύπτεται από την παρούσα λίστα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για άμεση υποστήριξη.